A Raft of Time: Sophie Tottie

3 December 2020 - 30 January 2021
Overview

Notera att utställningen under rådande omständigheter inte inleds med en vernissage och att alla besök ska tidsbokas på https://belenius.com/information/

 

Note that due to the pandemic, there is no opening reception and all visits must be pre-booked at https://belenius.com/information/

 

- - - - - - -

 

Belenius presenterar en utställning med nya verk av Sophie Tottie, konstnärens andra separatutställning på galleriet.

 

A Raft of Time

 

Plötsligt, oplanerat, står jag där vid glaciären, skakad. På nästan 2500 meters höjd ser jag hur kraftiga linjer av is och grus övergår vid glaciärens slut i ett grustag. Jag hör dånet från floderna som rusar mot dalen nedanför. Det svindlar, landskapet är märkligt stilla, både påträngande och distanserat. Tills ovädret slår till.

 

Hur ska man förstå, tolka och ha tillgång till det som händer i ens egen tid? Idag, igen, upprepas att vi visste och vet men inget gjorde och gör.

 

Arbetet kring Dead Reckon (2018-) och Sense (Universal(s)) (2020 -) orienterar sig utifrån överlappande ämnen för att inta olika perspektiv och lyfta fram olika aspekter av hur kunskap inte har omsatts och skulle kunna omsättas i erfarenhet. Dead Reckoning means to determine your current position from previous measurements or estimates of your position and without input from a system measuring your absolute position. One major issue when relying on a Dead Reckoning solution is the sensor bias drift 1)

 

Arbetet äger rum där handlingar från olika tider och sammanhang ackumuleras och gör avtryck. Det ter sig alltmer rimligt att aktivt försöka växla perspektiv och utifrån t.ex. svamp och träd, lära sig mer om "the wood wide web". 2) En detalj i ett större narrativ i Sense (Universal(s)) utgör också berättelser om hur stress och utbrändhet idag används om både människor och natur -inklusive eken utifrån vilken bläcket framställts. Det bläck som en del av verken gjorts med.

 

Arbetsprocessen som möjliggjort verken i utställningen "A Raft of Time" cirklar kring att konkretisera abstraktioner som mätbarhet, miljöpåverkan, tid och plats. Verken tar avstamp i de skärningspunkter som uppstår när olika ämnen överlappar och skapar nya rum.

 

Sophie Tottie (född 1964 i Stockholm) är konstnär och professor på Kungl. Konsthögskolan sedan 2012. Hon har studerat vid Konsthögskolan i Stockholm och på Institut des hautes études en arts plastiques i Paris.

 

Med material som måleri, teckning, objekt och video undersöker Tottie ämnen med situationsspecifika, existentiella, politiska och historiska referenspunkter i skärningspunkten mellan individen och större strukturella system.

 

Totties arbeten har visats på bland annat MoMA, New York, en vandringsutställning av Okwui Enwezor, i en utställning curerad av Hans-Ulrich Obrist och Laurence Bossé på Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris och på Venedigbiennalen 1997. Parallellt med konstnärligt arbete och vistelser utomlands har Sophie Tottie föreläst och undervisat sedan slutet av 1990-talet. Mellan 2001-2009 som professor på̊ Malmö̈ konsthögskola och 2009-2010 vid Harvard/VES.

 

1. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:797012/FULLTEXT01.pdf
2. Mycorrhizal network / www.sciencemag.org

​​​​​
- - - - - - -

 

Belenius presents a solo exhibition with new works by Sophie Tottie, the artist's second solo exhibition with the gallery.

 

A Raft of Time

 

Suddenly I'm standing there myself, without having planned it, by the glacier, shaken by how the snow is melting, by the thunder of rivers plummeting into the valley below. From a height of almost 2,500 meters I can see how bold lines are drawn through the glacier by ice and gravel, ending in a gravel pit. Everything is strangely still, distant and oppressive at the same time. And then the storm hits.

 

How can we understand and interpret what is happening in our own time? We learn again that we knew and that we know now. But we did nothing and we do nothing.

 

The work around Dead Reckon (2018-) and Sense (Universal(s)) (2020-) departs from overlapping topics and then assumes different standpoints, aiming to show different aspects of the problem that knowledge was not translated into experience, but could be.

 

"Dead Reckoning means to determine your current position from previous measurements or estimates of your position and without input from a system measuring your absolute position. One major issue when relying on a Dead Reckoning solution is the sensor bias drift."[1]

 

The work takes place where actions from different time periods and different circumstances accumulate to make an imprint. It appears increasingly important to actively change our perspective, and to learn more about "the wood wide web," starting with e.g. fungi and trees.[2]

 

One detail in the larger narrative of Sense (Universal(s)) is the fact that the words stress and burnout are nowadays used about human beings and nature - including the oak, which is the source of the ink used in some of the works shown.

 

The method used to produce the works in the exhibition A Raft of Time focuses on rendering abstractions comprehensible, like measurability, environmental effects, and time and place. The works depart from the points of intersection that arise when different topics overlap and create new perspectives.

 

Sophie Tottie (born 1964 in Stockholm, Sweden) is an artist and a professor at the Royal Institute of Art in Stockholm. She studied at the Royal Institute of Art and the Institut des Hautes Études en Arts Plastiques in Paris. With material such as painting, drawing, objects, and video, Sophie Tottie examines topics with situation-specific, existential, political and historical reference points at the intersection of the individual and larger structural systems.

 

Tottie's works have been exhibited at among other MoMA, New York, a travelling exhibition by curator Okwui Enwezor, an exhibition curated by hans-Ulrich Obrist and Laurence Bossé at Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris and at the 47th Venice Biennale. In addition to her work as an artist, and working abroad, Sophie Tottie had been teaching and lecturing since the late 90s. Between the years 2001 - 2009 she was a professor at the Malmö Art Academy and between 2009 - 2010 as a guest professor at Harvard/VES.

 

[1] http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:797012/FULLTEXT01.pdf
[2] Mycorrhizal network / www.sciencemag.org

Installation Views