Shapes and Bodies

23 February - 23 March 2019
Overview

GAN, Gösta Adrian-Nilsson
Julia Bondesson
Michael Rupini
Przemek Pyszczek
Hilde Retzlaff
Julius Göthlin
Malin Gabriella Nordin

 

English below

 

GAN, Gösta Adrian-Nilsson, 1884-1965 är en av de mest betydande svenska modernisterna. Inspirerade av tyska Der Sturm-konstnärer under sin tid i Berlin och senare av de franska kubisterna, främst vännen Fernand Léger under sin Parisperiod, utvecklade han ständigt sitt arbete och skapade en egen stil, där allt mer abstrakta uttryck mötte teknik och maskulinitet. Han porträtterade ofta machomän, sjöman, militärer och atleter, motiv ur en egen erotisk längtan och som en slags protestkonst i en tid då homosexualitet var förbjudet.


I utställningen visar vi två av GANs tidiga verk, akvarellerna Tahiti, från 1917 och Marin Français från 1922. Båda akvarellerna avbildar sjömän, badande i geometriska former och figurer.

 

Med GANs akvareller som utgångspunkt har vi skapat en grupputställning med samtida konstnärer som i sitt utforskande arbete snuddar vid GANs uttryck. Verken berör upp GANs arbete formalistiskt eller metodiskt.

 

Julia Bondesson (född 1983) arbetar med skulpturer i trä och med performance. Bondesson är utbildad på Kungliga konsthögskolan och i Thailand, Japan och Taiwan i träskulptur och dockteater. Hennes skulpturer som ofta visar kroppar och kroppsdelar av människor och djur är laddade med skönhet, känslighet och inte sällan en viss brutalitet.

Michael Rupini (född 1975) är utbildad på Konstfack och arbetar både med performance, skulpturer och måleri med en grund i såväl automatisk skrift som rave-kultur. Hans verk är laddade med energi och expressivitet. I målningarna i utställningen har han utgått från GANs färgställningar och uttryck.

 

Przemek Pyszczek (född 1985 i Polen) arbetar med skulpturer och reliefer som tar sin grund i en östeuropeisk arkitektur och estetik. Med starka färger och geometriska former påminner skulpturerna ofta om dekonstruerade lekplatser i klara toner. Till utställningen har han skapat en ny väggrelief i pastelltoner med referenser till Bauhaus och kubism.

 

Hilde Retzlaff (född 1990) är utbildad på Konstfack och Kungliga konsthögskolan och arbetar skulpturalt och med väggverk i olika funna material som sammanfogas eller beabetas till nya verk med en egen mytologi. I utställningen inkluderas en skulptur i betong ur "Logogram", en serie skulpturer gjutna med packmaterial som form.

 

Julius Göthlin (född 1984) arbetar främst med måleri, med ett arbetssätt där han söker eliminera konstnärens hand från verket och låta materialet ha sin egen expressiva process. Ofta låter han materialet manipulera duken och skapa organiska uttryck, där urvalsprocessen är en del i tillblivandet. Till utställningen har han skapat en serie målningar där den blå färgen i GANs akvareller är grunden för abstrakta akrylmålningar. Göthlin är utbildad på Kungliga konsthögskolan.

 

Malin Gabriella Nordin (född 1988) är utbildad i Bergen, Norge. Hennes måleri utgår från färger och former och hon skapar collage och målningar, liksom verk i textil och skulpturer. Hennes arbete utgår från känslor och hur känslor och former samverkar.

 

Shapes and bodies 23.02.19-23.03.19

 

GAN, Gösta Adrian-Nilsson, 1884-1965, is one of the most important Swedish modernists. Inspired by the German Der Sturm artists during his time in Berlin and later by the French cubists, primarily Fernand Léger during his time in Paris, he constantly developed his artistic work and created a style of his own, where an increasingly abstract expression met technology and masculinity. He often portrayed macho men, sailors, military men and athletes, motives stemming from his own erotic desires and as a kind of protest art in a time when homosexuality was illegal.


In the exhibition two of GAN's earlier works are on display, the watercolours Tahiti, from 1917 and Marin Français from 1922. Both watercolours depict sailors, bathing in geometric shapes and figures.

 

With GAN's watercolours as a starting point we have created a group show with contemporary artists whose explorations touches the expressions of GAN. The works touches upon GAN's work, formalistically or methodically.

 

Julia Bondesson (born 1983) works with wood sculptures and performance. Bondesson attended the Royal Insititute of Art and is also educated in wood sculpting and puppetry in Thailand, Japan and Taiwan. Her sculptures, often depicting bodies and body parts of humans and animals are charged with beauty and often a certain level of brutality.

 

Michael Rupini (born 1975) is educated at Konstfack, University of Arts, Craft and Design. He works with performance, sculpture and painting, with a departing point in automatic writing and rave culture. His works are charged with energy and expressions. His paintings in the exhibition are based on the colours and expressions of GAN's watercolours.

 

Przemek Pyszczek (born 1985 in Poland) works with sculptures and reliefs founded on Eastern European architecture and aesthetics. With strong colours and geometric shapes, the sculptures often bring to mind deconstructed playgrounds in clear colours. For the exhibition he has created a new relief in pastel tones, with Bauhaus and cubist references.

 

Hilde Retzlaff (born 1990) is educated at Konstfack, University of Arts, Craft and Design and the Royal Institute of Art. She works sculpturally and with two-dimensional works in various found materials, processed into new works with their own mythology. In the exhibition a sculpture from the series "Logogram" is shown. Logogram 1 is cast in concrete, using packing material as a mould.

 

Julius Göthlin (born 1984) primarily works with painting, with methods where he aims to eliminate the hand of the artist from the work and allows for the material to have their own expressive process. He often lets the material manipulate the canvas and create organic expressions where selection is part of the creation. For the exhibition he has created a series of paintings where the blue colour in GAN's watercolours is the foundation for abstract acrylic paintings. Göthlin is educated at the Royal Institute of Art.

 

Malin Gabriella Nordin (born 1988) is educated in Bergen, Norway. Her paintings start from the exploration of shapes and colours, and she works with collage and paintings as well as works in textile and sculptures. Her work uses emotions and how emotions and shapes consociates as a starting point.

Installation Views